Regulamin świadczenia usług serwisowych Iviter Serwis

Niniejszy Regulamin definiuje zasady korzystania z usług serwisowych świadczonych przez Inviter Serwis:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Przez Serwis należy rozumieć działalność gospodarczą prowadzoną pod firmą:
   IVITER Sp. z o. o.
   ul. Dzielna 7A
   00-154 Warszawa
   NIP: 5272861256
   Santander 32 1090 0088 0000 0001 4287 2100
  2. Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem usług serwisowych przed oddaniem Sprzętu do naprawy w Serwisie.
  3. Pozostawienie sprzętu w Serwisie jest jednoznaczne z akceptacją przedmiotowego Regulaminu Serwisu.
 1. KLIENT
  1. Klient oświadcza, że jest właścicielem powierzonego do Serwisu Sprzętu i nie rości sobie praw do niego żadna inna osoba trzecia.
  2. Klient ponosi odpowiedzialność za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowania oraz systemy operacyjne na wszelkich nośnikach przekazanych ze Sprzętem do naprawy.
  3. Klient oświadcza, że został poinformowany o możliwości utraty bądź uszkodzenia danych znajdujących się na nośnikach przekazanych wraz ze Sprzętem do Serwisu w trakcie naprawy. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane we własnym zakresie i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.
  4. W przypadku podania przez Klienta jego danych adresowych, Klient zobowiązuje się do informowania Serwisu o ich zmianie w czasie realizacji usługi. W przypadku niedochowania tego obowiązku, Serwis uznaje ostatni podany adres Klienta za prawidłowy.
 1. POKWITOWANIE SERWISOWE
  1. Serwis przyjmując sprzęt do naprawy potwierdza przyjęcie sprzętu wydając pokwitowanie serwisowe.
  2. Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem upoważniającym do odbioru sprzętu z Serwisu.
  3. W przypadku zagubienia pokwitowania serwisowego, odbiór sprzętu będzie możliwy przez Klienta wyłącznie za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) wraz ze zgodą na wpisanie jego danych takich jak imię i nazwisko oraz numer okazanego dokumentu do kopii pokwitowania.
  4. Jeśli Klient oddeleguje inną osobę bez pokwitowania serwisowego po odbiór sprzętu z Serwisu,  zobowiązany jest uprzednio poinformować telefonicznie o takim zamiarze Serwis, podając podstawowe dane tej osoby. Osoba trzecia odbierająca sprzęt musi przedstawić pracownikowi Serwisu pisemne upoważnienie od Klienta do odbioru sprzętu.
 1.  GWARANCJA
  1. Serwis udziela na swoje naprawy 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty dokonania świadczenia. 
  2. Gwarancja udzielana przez Serwis nie obejmuje:
   • uszkodzeń powstałych na skutek nieautoryzowanej ingerencji w sprzęt,
   • uszkodzeń mechanicznych i zalania płynami,
   • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji Sprzętu oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego  (np. brak wymaganych okresowych czyszczeń, doprowadzenie do silnego zabrudzenia, praca w nieodpowiednim niż przewidywał producent urządzenia środowisku), a także wszelkich uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji urządzenia (np. pracy powyżej maksymalnych częstotliwości),
   • uszkodzenia powstałe na skutek zdarzeń losowych (np. przepięcia sieciowe spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, powodzi, pożaru)
   • uszkodzenia wynikającego z naturalnego zużycia sprzętu w ramach jego normalnego użytkowania,
   • nieprawidłowego działania oprogramowania oraz systemów operacyjnych, zwłaszcza pozyskanych z nielegalnego źródła, a także oprogramowania zainfekowanego wirusem bądź innym złośliwym oprogramowaniem,
   • w przypadku braku możliwości odczytania numerów seryjnych Serwisu z powodu ich zatarcia lub innej próby uczynienia ich nieczytelnymi,
  3. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje zabezpieczenia naprawianego przez siebie Sprzętu.
  4. Naruszenie plomb zabezpieczających Serwisu bądź innych zastosowanych przez Serwis zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.
 1.  TERMIN NAPRAWY
  1. Serwis dokona naprawy w najszybszym możliwym terminie przy uwzględnieniu specyfiki Sprzętu oraz jego uszkodzenia.
  2. Podawany przez Serwis czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec wydłużeniu z uwagi na czynniki niezależne od Serwisu, zwłaszcza takie jak czas oczekiwania na sprowadzenie części zamiennych.
  3. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Serwisu, zastrzega on sobie prawo do wydłużenia zadeklarowanego terminu naprawy, o czym każdorazowo będzie informować Klienta, podając mu nowy termin.
 1. PRAWO ODMOWY WYKONANIA NAPRAWY
  1. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi naprawczej urządzeń, które zostały przysłane  bez uzgodnienia z Serwisem w formie uprzedniej diagnostyki z pkt VIII Regulaminu lub gdy stan przysłanego urządzenia rażąco odbiega od stanu deklarowanego.
  2. W takim wypadku Klient zostanie obciążony kosztami wysyłki Sprzętu.
 1. ODBIÓR SPRZĘTU
  1. Serwis poinformuje Klienta o gotowości sprzętu do odbioru.
  2. W przypadku braku odbioru sprzętu przez Klienta w ciągu 60 dni kalendarzowych licząc od dnia powiadomienia przez Serwis o jego gotowości do odbioru:
   • w przypadku dysponowania przez Serwis danymi adresowymi Klienta, Serwis odeśle Sprzęt na wskazany przez niego adres,
   • W przypadku nie dysponowania przez Serwis danymi adresowymi Klienta:
    • Klient zostanie obciążony dodatkową jednorazową opłatą 50 zł stanowiącą koszt transportu Sprzętu do i z magazynu,
    • oraz opłatą za magazynowanie Sprzętu w wynajętym ogrzewanym pomieszczeniu w wysokości 5 zł/netto za każdy dzień roboczy powyżej 60 dni kalendarzowych.
  3. Odbiór urządzenia z Serwisu możliwy jest również poprzez skorzystanie przez Klienta z darmowej usługi kierowcy Serwisu na terenie Warszawy bądź zleconej przez Serwis spedycji kurierskiej na terenie całego kraju. Warunkiem skorzystania z darmowej usługi transportu jest zgłoszenie mailowe dokonane przez Klienta zawierające ustalenia co do formy i czasu zwrotu urządzenia.
 1. DIAGNOSTYKA
  1. Diagnostykę uszkodzeń oraz szacowanie kosztów naprawy Serwis wykonuje bezpłatnie.
  2. Serwis poinformuje Klienta o zakresie oraz wycenie naprawy Sprzętu.
  3. Wykonanie diagnostyki nie jest wiążące dla Klienta – może on podjąć swobodną decyzję co do zlecenia Serwisowi naprawy wykrytych usterek zgodnie z dokonaną wyceną bądź odstąpić od naprawy.
  4. Serwis oferuje również usługę płatnej diagnostyki priorytetowej, czyli w ciągu 24h dla urządzeń dostarczonych od poniedziałku w godzinach działania Serwisu do piątku do godziny 14.00 . Koszty takiej usługi są ustalane każdorazowo z obsługą naszego Serwisu na miejscu
  5. Usługa dostarczenia i odesłania za pomocą firm spedycyjnych urządzeń do i z Serwisu celem wykonania diagnostyki jest bezpłatna dla Klienta po wcześniejszym kontakcie z Serwisem i ustaleniu szczegółów wykonania usługi.
  6. Bezpłatna usługa dotyczy paczek o wadze do 30 kg oraz nie wymagających transportu na palecie.
  7. Warunkiem utrzymania bezpłatnej usługi kurierskiej jest wymóg nadania przesyłanej do nas paczce standardowego kształtu sześcianu foremnego. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z personelem naszego Serwisu.
 1. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych jest  IVITER Sp. z o. o. ul. Dzielna 7A 00-154 Warszawa NIP: 5272861256
  2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji usługi i będą przechowywane przez okres niezbędny do jej realizacji.
  3. Klient bądź osoba trzecia posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Klient bądź osoba trzecia ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  5. Podanie danych osobowych Serwisowi jest dobrowolne. Podanie danych Serwisowi umożliwia realizację świadczenia usług

Jesteśmy serwisem pogwarancyjnym. Nie działamy w ramach gwarancji.

Kontakt telefoniczny do nas - 22 113 40 88.
Darmowa diagnoza i wycena naprawy. Sprawdź nasze referencje: referencje

Jeśli nie mieszkasz w Warszawie możesz wysłać do nas sprzęt do naprawy. Szczegółowa instrukcja o tym jak tego dokonać: darmowapaczka